Frontside 2.jpg

OPUS BYGG PARTNER

PROSJEKT LEDELSE

Konfliktløsning

UtenAdvokat

NØYTRAL MEKLING

For tiltakshaver (du som skal bygge) oppstår det i nesten alle byggesaker mindre uenigheter som bør løses der og da, for ikke å eskalere med de forsinkelser og kostnader dette medfører.

For tiltakshaver fordi bygget blir forsinket med økte byggelånkostnader. For byggmester eller håndverker fordi forsinkelsen stopper opp arbeidet som kan utløse en vesentlig likviditetsutfordring, mulig konkurs og tap pga. lang rettslig behandlingstid. Hva koster en konflikt?

Vi er ikke advokater men har konflikt kompetanse nok til å gi en nøytral vurdering for å kunne løse din uenighet i tidligfase slik at konflikt ikke oppstår. Kontakt oss i din sak.

Lawyer and Client
 
Woman Sleeping.webp

Skaldubygge?

ER DU TILTAKSHAVER?

Du kan be om vår assistanse vedr. uenighet eller i konflikt i din byggesak helt uavhengig om du vi har andre oppdrag for deg.
Vi vil bistå deg og din håndverker til enighet så rask som mulig for at det uenighet om detaljer og oftest små beløp ikke skal eskalere. Låst konflikt over år er ingen tjent med. Vår tilnærming er at vi inngår en timeavtale for meklingen for å komme til en løsning så raskt som mulig. Etter en gjennomgang vil komme med et forslag til løsning som sendes begge parter som kan aksepteres som forlik. Og at byggingen kan fortsette.

Alternativet er byggstopp og ofte en ventetid til forliksrådet på inntil 1 år. Anke eller avvisning på beløp over 200.000 tar konflikten videre til tingretten og en evt. anke til lagmannsretten ved fortsatt uenighet. Vi snakker om en byggestopptid på 2-3 år. I mellomtiden er økonomien og drømmen din oftest knust. Og at håndverkeren har gått konkurs fordi saken har kostet mer enn selskapet greier å håndtere.

 
Contractor

ErDuByggmester?

PROSESS RISIKO - RETTSINTERESSE

Er sluttkunde en forbruker så er byggmester eller håndverker å definere som den profesjonelle part, og har et særskilt ansvar for at avtaler er rett satt opp. Dessverre er det allikevel slik at 1 av 4 saker havner innenfor domstolene for avgjørelse, ikke nødvendigvis for at avtalen er uklar, men fordi den oppfattes ulikt.

Dette er tidkrevende og likviditetsutfordrende for de fleste håndverksbedrifter da advokater skal ha forskudd og løpende betalinger for sin assistanse helt uavhengig av domslutningen.
Når vi tilbyr rask mekling så vil dette kunne bety rask vei til forlik, signert over bordet rett i meklingsmøte, så jobben kommer igang igjen.

KonsekvensTapRisiko.

TILTAKSHAVER.

Vi vil gjerne gi deg en enkel konsekvensanalyse av hva rettslig pågang og bruk av domstolene kan bety for deg.
For tiltakshaver er det en klar prosessrisiko for tap av sak, vesentlige økte lånekostnader og advokatsalærer fra kr. 1.500 - 3.000 pr. time. Bruk av egne timer som du uansett domslutning svært sjelden dekket..

Mulighet for at håndverker går konkurs er idag større pga svekket inntjening i coronatider ytterligere svekket av høye materialpriser som håndverkbransjen gjennomgående har tapt på. Ved en evt. konkurs så sitter du allikevel igjen med hele regningen selvom du vinner igjennom med ditt standpunkt. Får håndverker gjennomslag og en domslutning i sin favør skal du betale motpartens saksomkostninger og tap. Les mer.

Judge
 
 

RettKanBliUrett

HÅNDVERKERS RISIKO..

Etter at forbruker i større grad kunne benytte innboforsikringen til å dekke rettskonflikter med inntil kr. 100.000 så har dette bidratt til at flere konflikter løftes inn i domstolene. Uten at dette koster tiltakshaver noe.

Vi ser at det ofte kommer til forlik når forsikringsgarantien er benyttet.
Vår oppfatning er at flere forbrukere benytter rettsapparatet som en reklamasjon og prutearena på inngåtte avtaler som håndverker finner urimelig.

Den største utfordring for håndverker er at utelatte betalinger skviser bedriften over tid og at flere tiltakshavere spekulerer i dette og mener at de kan slippe unna betalinger der de skylder penger til håndverkeren.

Vi har overfor gitt et kostnadsbilde som også gjelder håndverksbedriften -som ansvarlig utførende. Selv om håndverker kommer igjennom med sitt krav så er det ikke sikkert at kunden allikevel kan betale.

Bank Notes
Chess Board

LittOmBankgarantier

HVA ER VERDIEN?

Vi viser til Lov om håndverkstjenester  og bustadoppføringsloven som regulerer de fleste byggesaker mellomhåndverker og forbruker.

Hvis banken har stilt garantier på vegne av sin kunde (tiltakshaver) som kan denne stoppe utbetalingene fra banken.

Hvis uenighet ikke løses så vil banken avvente neste utbetaling til saken er avgjort gjennom mekling eller gjennom rettskraftig dom.

Dette kan bety en betalingsutsettelse på mer enn et år.

 

RettsligeKostnader

HVA KOSTER EN KONFLIKT. 

Er det en pågående konflikt og ikke håndverker har advokat på sin side så kan du ikke sende saken til tingretten. Dvs. at du må gå gjennom forliksrådet med en ventetid pt. (Des.21) på fra 5-12 md.

Bruker du advokat i forliksrådet så har dette en klar kostnad est.10 timer + gebyr fra 15.000 - 25.000 avhengig av reisetid og avstand. Får du medhold i saken så får du kun dekket inntil 4x minste rettsgebyr. 4x 1347,00. Du kan stille uten advokat.

Tingretten kun egne kostnader inkl. rettsgebyr kr. 110.000 -170.000,-

Lagmannsretten gebyr 27.000 + bruk av egen advokat 150.000 - 230.000.

Taper du så vil beløpet dobles og du vil allikevel ha en betydelig utgift selv om de fleste innboforsikringer dekker 100.000 av dine rettskostnader. En håndverker vil møte samme kostnader.

Shaking Hands